Lizard fish, Philippines. Photo by Stephane Rochon.

Atlas miejsc nurkowych tworzony przez nurków dla nurków
Baw się i pomagaj!

 Koepeltje

Netherlands, Zeeland, Grevelingen

Inne miejsca:

Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.

Data: WGS84 [ Pomocy ]
Dokładność: W przybliżeniu

Historia GPS (1)

Szerokość geograficzna: 51° 44.417' N
Długość geograficzna: 3° 49.862' E

Ocena użytkownika (1)


  • Ulubione
  • Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe

    Dodaj miejsce do swojego profilu

 Dostęp

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Jak? Z łodzi i z brzegu

Odległość Krótki spacer na brzegu (< 5min)

Łatwo znaleźć? Łatwe do znalezienia

 Charakterystyka miejsca nurkowego

Przeciętna głebokość 8 m / 26.2 ft

maksymalna głębokość 25 m / 82 ft

Prąd Brak

Widoczność Średni( 5 - 10 m)

Jakość

Jakość miejsca nurkowania Dobry

Doświadczenie CMAS * / OW

Interesujący biologicznie Interesujący

Więcej informacji

Ilość nurków w tygodniu 

Ilość nurków w week-end 

Nurkowanie typu

Aktywności w miejscu

- Biologia morska
- Nocne nurkowanie
- Fotografia

Niebezpieczeństwa

 Dodatkowe informacje

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje

<a href="http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje">Koepeltje</a>

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje

&amp;lt;a href=&amp;quot;http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje&amp;quot;&amp;gt;Koepeltje&amp;lt;&amp;#47;a&amp;gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;lt;a href=&amp;amp;quot;http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;lt;&amp;amp;#47;a&amp;amp;gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

 Filmy

Pokaż wszystko (0)...

Film niedostępny

 Dive logs

Dodaj divelog

Pokaż wszystko (5)...

mreuvers1975 avatar
Koepeltje
De mreuvers1975
Jun 6, 2010
#063 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Mais...
mreuvers1975 avatar
Koepeltje
De mreuvers1975
Mai 21, 2009
#050 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Mais...
lamooris@hotmail.com  avatar
Koepeltje
De lamooris@hotmail.com
Out 29, 2006
coremans. kris -
Mais...
submerged avatar
Koepeltje
De submerged
Out 23, 1999
- bad visibility.
Mais...
Niels1967 avatar
Koepeltje
De Niels1967
Out 8, 1993
- I want to upload from my suunto computer
Mais...

 Wycieczki nurkowe

Dodaj podróż

Pokaż wszystko (1)...

lamooris@hotmail.com  avatar
Viagem: Nederland
De lamooris@hotmail.com
Do Out 7, 1996 ao Out 11, 1995

Mais...

 Komentarze

Dodaj komentarz

Pokaż wszystko (0)...

To będzie pierwszy komentarz o tym kraju

Błąd, powiadom nas o błędzie

możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.

Wannadive.net 24/24

Wannadive.net na Twoim urządzeniu mobilnym

Google Play Application

RSS Wszystkie kanały RSS Wannadive.net

Biuletyn Wiadomości na email

Friends of Wannadive